Rådgivning til offentlige arbejdsgivere

Advokatundersøgelser

Hvis en offentlig myndighed eller en virksomhed konstaterer uregelmæssigheder af mere kompleks karakter, kan det vise sig nødvendigt at gennemføre en større undersøgelse for at få afdækket forholdene og samtidig få vurderet, om der er begået tjenesteforseelser og de ansættelsesretlige konsekvenser heraf.

Sådanne undersøgelser kræver en nøje tilrettelagt proces for at komme til bunds i de faktiske omstændigheder og samtidig få belyst, om ledelsen eller medarbejdere kan drages til ansvar for det passerede.

Damkjær Lauritzen har mangeårig erfaring med at håndtere forskellige typer af advokatundersøgelser blandt andet vedrørende bestikkelse og andre strafbare forhold, overtrædelser af lovgivning og interne regelsæt, som gælder for myndigheden eller virksomheden samt i tilknytning hertil at foretage de ansættelsesretlige vurderinger.

I den forbindelse har vi også stor erfaring med at rådgive om den efterfølgende proces vedrørende håndteringen af de i undersøgelsens afdækkede forhold. Vi bistår således med udformning af politianmeldelser, gennemførelse af tjenstlige forhør og andre retslige efterspil.

Vi prioriterer fra undersøgelsens opstart at tilrettelægge en grundig proces med fokus på sagens centrale problemstillinger, hvilket også er med til at sikre et proportionalt omkostningsniveau for gennemførelsen af undersøgelsen.