DAMKJÆR LAURITZEN ADVOKATFIRMA I/S

Forretningsbetingelser og klientoplysninger

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Damkjær Lauritzen Advokatfirma I/S (”Advokatfirmaet”) udfører, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Advokatfirmaet er i henhold til de advokatetiske regler artikel 21 forpligtet til at give sine klienter en række oplysninger. Disse oplysninger fremgår af nærværende forretningsbetingelser.

 

 1. Advokatfirmaet

Advokatfirmaet driver advokatvirksomhed under følgende navne:

 • Damkjær Lauritzen Advokatfirma I/S
 • Damkjær Lauritzen Advokatfirma
 • Damkjær Lauritzen.

Advokatfirmaet drives fra adressen Kompagnistræde 6, 3. sal
1208 København K og kan kontaktes på:

 • Tlf. nr.: +45 22 42 07 02
 • E-mail: kontakt@damkjaerlauritzen.dk
 • Hjemmeside: damkjaerlauritzen.dk

Advokatfirmaet er organiseret som et interessentskab og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) med CVR. nr. 41071354.

Advokatfirmaets advokater er alle beskikket af Civilstyrelsen og er medlem af Advokatsamfundet.

 

 1. Advokatfirmaets løsning af opgaven

Advokatfirmaet modtager og udfører opgaver under iagttagelse af reglerne i retsplejeloven, de advokatetiske regler og gældende ret i øvrigt.

Advokatfirmaet rådgiver alene om dansk ret.

Ved modtagelse af en opgave aftaler Advokatfirmaet og klienten omfanget af Advokatfirmaets bistand. Omfanget af Advokatfirmaets bistand kan løbende justeres.

I forbindelse med Advokatfirmaets modtagelse af opgaven, undersøger Advokatfirmaet, om der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Hvis Advokatfirmaets honorar skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honorarer og om de mulige konsekvenser for klienten.

Advokatfirmaet udfører en modtaget opgave til dens afslutning, medmindre andet er aftalt.

Advokatfirmaets rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden Advokatfirmaets forudgående udtrykkelige samtykke. Advokatfirmaet er alene ansvarlig over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

Klienten er til hver en tid berettiget til at bringe samarbejdet med Advokatfirmaet til ophør. I så fald er Advokatfirmaet berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse frem til tidspunktet for samarbejdets ophør.

Advokatfirmaet kan bringe samarbejdet til ophør under iagttagelse af de advokatetiske regler artikel 68.

Ved ophør af samarbejdet mellem Advokatfirmaet og klienten udleverer Advokatfirmaet som udgangspunkt originale dokumenter til klienten senest i forbindelse med opgavens afslutning. Advokatfirmaet opbevarer sagsakter i mindst fem år fra afslutningen af opgaven.

 

 1. Interessekonflikter

I forbindelse med modtagelsen af en opgave undersøger Advokatfirmaet, om der foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, der hindrer Advokatfirmaet i at påtage sig opgaven.

 

 1. Fortrolighed

Advokatfirmaet behandler alle oplysninger i relation til opgaver og klienter fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter. Pligten til fortrolighed gælder med respekt for de regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder.

 

 1. Klientmidler

Advokatfirmaet forvalter klientmidler i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Advokatsamfundet.

Beløb, som klienter indbetaler til Advokatfirmaet, indsættes på Advokatfirmaets samleklientkonto i Danske Bank. Hvis Advokatfirmaet oprette en separat klientkonto, vil klienten blive oplyst herom.

Advokatfirmaet påtager sig ikke ansvar for beløb, som er indestående på klientkonti.

Klienters indeståender på Advokatfirmaets klientkonti er beskyttet efter regler i lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Beløbsgrænsen gælder for klientens samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på Advokatfirmaets klientkonti, gælder beløbsgrænsen derfor for det samlede indskud.

 

 1. Honorar og omkostninger

Advokatfirmaet beregner honorar på baggrund af en samlet vurdering. I vurderingen indgår bl.a. den af Advokatfirmaet anvendte tid, opgavens kompleksitet, det ansvar, som opgaven indebærer for Advokatfirmaet, opgavens betydning og værdi for klienten samt opgavens udfald. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Advokatfirmaet afgiver på anmodning et estimat over det forventede honorar, som vil blive faktureret for løsning af en opgave.

Advokatfirmaet fakturerer som udgangspunkt månedsvis bagud, medmindre andet aftales. Advokatfirmaet kan kræve forudbetaling af honorar eller øvrige omkostninger, før arbejdet påbegyndes.

Betalingsbetingelser er 21 kalenderdage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klienten debiteres særskilt for udlæg og omkostninger vedrørende opgaven.

 

 1. Ansvar og forsikring

Advokatfirmaet er ansvarlig for sin rådgivning efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger.

Advokatfirmaets erstatningsansvar i forbindelse med en opgave kan ikke overstige et beløb svarende til 10 gange Advokatfirmaets honorar for den pågældende opgave, dog maksimalt DKK 5 mio.

Erstatningskrav kan alene rejses mod Advokatfirmaet og ikke mod de enkelte partnere eller medarbejdere i Advokatfirmaet.

Advokatfirmaets erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab. Hertil henregnes bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, mistet goodwill eller image samt tab af data.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af Advokatfirmaet eller med Advokatfirmaets bistand.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker Advokatfirmaets udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI Global Speciality SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

 

 1. Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Advokatfirmaet tilhører Advokatfirmaet, medmindre andet er aftalt.

 

 1. Persondata

Oplysninger om Advokatfirmaets behandling af personoplysninger om klienter, modparter og andre fysiske personer fremgår af Advokatfirmaets persondatapolitik, der findes på Advokatfirmaets hjemmeside www.damkjaerlauritzen.dk.

 

 1. Markedsføring

Advokatfirmaet er i sin markedsføring berettiget til at referere til en opgave, når denne er afsluttet, og hvis den er offentlig kendt.

 

 1. Klager, lovvalg og værneting

Enhver tvist vedrørende Advokatfirmaets rådgivning er underlagt dansk ret og afgøres af de danske domstole.

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokatnævnet kan behandle adfærdsklager og tvister vedrørende Advokatfirmaets honorar. Advokatnævnets adresse er Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Hjemmesideadressen er ww.advokatnaevnet.dk.