Rådgivning til private arbejdsgivere

Advokatundersøgelser

Hvis en virksomhed får mistanke om uregelmæssigheder af mere kompleks karakter, kan det være hensigtsmæssigt at gennemføre en større undersøgelse for at få afdækket forholdene og få vurderet, om virksomhedens egne medarbejdere har været involveret i uregelmæssighederne.

Sådanne undersøgelser kræver en nøje tilrettelagt proces for at komme til bunds i de faktiske omstændigheder og samtidig få belyst, om ledelse eller medarbejdere kan drages til ansvar for det passerede. Ofte vil undersøgelsen ofte skulle gennemføres under et stort tidspres.

Damkjær Lauritzen har mangeårig erfaring med at håndtere forskellige typer af advokatundersøgelser blandt andet vedrørende bestikkelse og andre strafbare forhold, overtrædelser af lovgivning og interne regelsæt, samt i tilknytning hertil at foretage de ansættelsesretlige vurderinger.

I den forbindelse har vi også stor erfaring med at rådgive om den efterfølgende proces vedrørende håndteringen af de i undersøgelsens afdækkede forhold.

Vi prioriterer fra undersøgelsens opstart at tilrettelægge en grundig proces med fokus på sagens centrale problemstillinger, hvilket også er med til at sikre et proportionalt omkostningsniveau for gennemførelsen af undersøgelsen.