DAMKJÆR LAURITZEN ADVOKATFIRMA I/S

Persondatapolitik

Efter databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (nr. 502 af 23. maj 2018) skal vi give en række oplysninger om vores indsamling og behandling af personoplysninger.

 

 1. Vi er dataansvarlige – vores kontaktoplysninger

Damkjær Lauritzen Advokatfirma I/S, CVR-nr. 41071354 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager som led i behandlingen af vores klienters sager.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, som beskrevet i punkt 8, vil indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger eller i øvrigt har spørgsmål til vores persondatapolitik.

Vores kontaktoplysninger er:

Kompagnistræde 6, 3. sal
1208 København K

Mail: kontakt@damkjaerlauritzen.dk

Telefoner:
+45 22 42 07 02 (Hovednummer)
+ 45 22 42 13 15 (Casper Lauritzen)
+ 45 22 42 13 25 (Lene Damkjær Christensen)

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler både almindelige personoplysninger, identifikationsoplysninger, herunder cpr. nr., oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger afhængig af vores opdrag og sagens karakter.

 

 1. Hvor stammer personoplysningerne fra?

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig eller fra tredjemand, hvilket typisk vil være fra vores klient. Vi indsamler også personoplysninger fra andre tredjemænd som f.eks. modparter i retssager eller samarbejdspartnere, ligesom vi indhenter oplysninger fra offentlige databaser og registre, herunder CVR-registret.

 

 1. Formålet og retsgrundlaget for vores behandling

Personoplysningerne indsamles og behandles som et led i varetagelsen af den aftalte opgave i form af juridisk rådgivning og/eller førelse af klage- og retssager.

Vores behandling har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og c samt artikel 9, stk. 2. litra f.  Når vi behandler oplysninger om strafbare forhold sker det med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. Vi behandler CPR-numre med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

 

 1. Modtagere af personoplysninger

Personoplysningerne vil kun blive videregivet til andre, herunder domstolene, offentlige myndigheder, modparter i retssager mv. i det omfang, det er nødvendigt for arbejdet med sagen, og der foreligger et lovligt grundlag for videregivelsen.

Herudover overlades oplysninger til it-virksomheder, ekstern bogholder mv., som vi har indgået databehandleraftaler med.

 

 1. Tidsrum for opbevaring (sletning)

Vi opbevarer personoplysningerne så længe, det har et sagligt formål.

Efter en sag er afsluttet, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 10 år. Herefter slettes oplysningerne permanent, medmindre der er særlige omstændigheder, der gør det påkrævet at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi er i henhold til de advokatetiske regler forpligtede til i alle sager at undersøge, om der foreligger en interessekonflikt, hvorfor vi ikke sletter de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne undersøgelse.

 

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af personoplysninger hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os.

Trækkes et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

 

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger:

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 2. Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 3. Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 4. Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlinger af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, vil vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 5. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 6. Ret til at transmittere oplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.