Aktuelt

Bortvisning begrundet i gavemodtagelse og andre fordele berettiget

By juli 31, 2020 No Comments

Bortvisning begrundet i gavemodtagelse og andre fordele berettiget

Indledende bemærkninger

I de senere år har der været et endnu større fokus på offentligt ansattes uberettigede modtagelse af gaver og andre fordele i form af rabatter, forplejning mv., hvilket også afspejles i opgraderingen af vejledningen ”God adfærd i det offentlige” i 2017, som du kan læse her.

Damkjær Lauritzen repræsenterede Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for en statslige styrelse under en faglig voldgift vedrørende berettigelsen af en bortvisning, hvor medarbejderen havde modtaget gaver mv. fra styrelsens leverandører.

I den statslige styrelse var der et særligt fokus på gavemodtagelse på grund af et tæt samarbejde med flere eksterne leverandører. Styrelsen havde derfor vedtaget en intern gavepolitik, som på nogle punkter var strengere end de generelle retningslinjer i ”God adfærd i det offentlige”, herunder skulle eksempelvis julegaver fra styrelsens leverandører uafhængig af den økonomiske værdi returneres.

Vi bemærker i den forbindelse, at særligt offentlige institutioner, hvor medarbejderne kan bestille ydelser hos eksterne leverandører, bør overveje nødvendigheden af en skærpet intern gavepolitik.

Kendelsen af 8. juni 2020

Opmanden konkluderede, at bortvisningen var berettiget, da de af medarbejderen begåede overtrædelser af styrelsens gavepolitik både enkeltvis og samlet set udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Opmanden lagde indledningsvis til grund, at overholdelsen af gavepolitikken var et væsentligt ansættelsesvilkår, og at alle medarbejderne i hvert fald burde være bekendt med politikken og væsentligheden af at overholde den, idet den udover at være offentliggjort på Intranettet blev repeteret hvert år ved juletid.

Efter bevisførelsen kunne det lægges til grund, at medarbejderen over en årrække i flere tilfælde havde foretaget private indkøb med rabat hos en af styrelsens leverandører, havde undladt at returnere julegaver samt deltaget i arrangementer med forplejning hos leverandører uden reelt fagligt indhold.

Det var et selvstændigt tema i sagen om den omstændighed, at medarbejderens teamleder også havde foretaget private indkøb hos leverandører, deltaget i arrangementer og modtog gaver til jul, kunne fritage medarbejderen for ansvar.

Opmanden fandt imidlertid i overensstemmelse med indklagedes anbringender, at medarbejderen havde et selvstændigt ansvar for sine egne klare overtrædelser af gavepolitikken.

Med andre ord var det væsentligt for bedømmelsen, at den interne gavepolitik var utvetydigt formuleret og bekendtgjort, og at medarbejderen havde handlet på egen hånd.

Et andet tema i sagen var, hvorvidt berettigelse af bortvisningen alene skulle vurderes på grundlag af den begrundelse, som fremgik af afgørelsen.

Da afgørelsen blev truffet, havde styrelsen således alene kendskab til de private indkøb med rabat. Til gengæld havde styrelsen i forbindelse med efterfølgende undersøgelser fået afdækket modtagelsen af julegaver og medarbejderens deltagelse i arrangementer meden omfattende forplejning.

Opmanden fandt, at alle de afdækkede forhold både enkeltvis og samlet set udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvorfor forholdet vedrørende private køb med rabat i sig selv understøttede berettigelsen af bortvisningen. I fortsættelse heraf fandt opmanden, at bortvisningsgrundlaget var blevet yderligere bestyrket ved den efterfølgende undersøgelse.

Kendelsen fastslår således i overensstemmelse med teori og retspraksis, at arbejdsgiverens efterfølgende konstatering af konkrete forhold, som understøtter arbejdstagerens væsentlige og grove misligholdelse af ansættelsesforholdet forud for bortvisningen, tilsvarende kan påberåbes til støtte for sagligheden af den trufne afgørelse.

Læs mere

Du kan også læse Medarbejder- og Kompetencestyrelsens nyhed om kendelsen her, og kendelsen i sin helhed kan tilgås her.