Aktuelt

Afskedigelse begrundet i verbal seksuel chikane var saglig

By december 9, 2022 No Comments

Afskedigelse begrundet i verbal seksuel chikane var saglig

Ny kendelse af 30. november 2022 fra faglig voldgift bidrager til yderligere klarhed over, hvad sexchikane er, og hvordan det bør håndteres.

Indledning

En lærer (A) på Technical Education Copenhagen (TEC) blev afskediget efter, at ledelsen havde afdækket hans adfærd overfor flere kvindelige kollegaer, som efter ledelsens opfattelse var seksuel chikane af grovere karakter.

Ingeniørforeningen, IDA indbragte sagen for faglig voldgift med påstand om betaling af godtgørelse for usaglig afskedigelse.

I forbindelse med afskedigelsesprocessen havde TEC fremlagt anonymiserede udsagn fra de respektive kvindelige medarbejdere, som A bestred og i øvrigt ikke mente at kunne forsvare sig imod, da de gengivne udsagn efter hans opfattelse var for abstrakte og upræcise.

Under afviklingen af voldgiftssagen afgav de kvindelige medarbejdere forklaringer om den adfærd, som A havde udvist overfor dem. Forklaringerne blev afgørende for bevisvurderingen, og dermed opmandens samlede vurdering, hvorefter A i en lang række tilfælde havde udvist en adfærd, der havde karakter af seksuel chikane af en sådan grovhed, at afskedigelsen var berettiget uden en forudgående advarsel.

Sagen

A blev ansat som gymnasielærer på TEC i 2018 og modtog senere samme år en mundtlig påtale for hans adfærd overfor en kvindelig kollega, der blandt andet havde omfattet udtalelser med seksuelle undertoner. De gennemførte samtaler og den meddelte påtale blev ikke skrevet ned, og A forklarede under afviklingen af den faglige voldgift, at han ikke havde opfattet påtalen som alvorlig. Under alle omstændigheder konstaterede ledelsen ved opfølgning overfor den kvindelige medarbejder, at A ophørte med de uønskede bemærkninger.

I efteråret 2021 oplyste tillidsrepræsentanten ledelsen om, at A tilsyneladende siden 2018 havde fortsat den adfærd, han havde fået en påtale for, blot rettet mod flere andre kvindelige kollegaer. Med henblik på en nærmere afdækning af indhold og omfang indkaldte ledelsen  11 kvindelige medarbejdere til et fællesmøde, hvorunder flertallet fortalte om en række udsagn fra A med seksuelle undertoner, som havde været ubehagelige for dem.

Disse udsagn er gengivet i overordnet og anonymiseret form i kendelsen på side 4 (link til kendelsen nedenfor), hvorfra blandt andet kan nævnes: ”Du er klædt på til sex”, ”jeg er jo til bryster og har svært ved at koncentrere mig” med samtidigt blik på kollegaens bryster, og ”skal jeg slikke den af” med henvisning til en plet på en bluse ved siden af brystet.

På TEC var der vedtaget en politik om seksuel chikane, hvori blandt andet var skitseret en proces for ledelsens håndtering af en situation, hvor en medarbejder henvendte sig om udsættelse for seksuel chikane. Heraf fremgik, at der først skulle gives en påtale og dernæst, hvis chikanen fortsatte, en skriftlig advarsel og i sidste instans forflyttelse eller afskedigelse.

I den konkrete sag var det på det foreliggende grundlag ledelsens vurdering, at der ikke i første række skulle tildeles en skriftlig advarsel henset til omfanget og grovheden sammenholdt med den tidligere påtale.

Det var således ledelsens vurdering, at den udviste seksuelle chikane var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som skulle føre til afskedigelse, medmindre det efter fremlæggelse af udsagnene for A viste sig nødvendigt med yderligere undersøgelser.

Herefter blev der afholdt tjenstlig samtale med bisidder, hvorunder A efter ledelsens opfattelse vedkendte sig det passerede dog uden at få forelagt navne på de kvindelige kollegaer eller foldet udsagnene/episoderne helt ud, idet han dog forsøgte at bagatellisere udsagnene med henvisning til gode kollegiale relationer mv. På denne baggrund fik A udleveret det på forhånd udarbejdede afskedigelsesbrev, som gengivet i kendelsen på side 2 ff.

Under såvel det lokale som det centrale mæglingsmøde henviste IDA til, at A ikke erkendte at have udtalt sig krænkende eller på anden måde, der kunne opfattes som seksuel chikane, hvorfor der var tale om en usaglig afskedigelse. Heroverfor fastholdt TEC og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at A havde udvist en adfærd, som havde karakter af grovere seksuel chikane, og at afskedigelsen derfor var saglig.

Ved indbringelsen af sagen for faglig voldgift foldede IDA argumentationen yderligere ud, idet det subsidiært blev gjort gældende, at selv hvis A havde udtalt sig, som lagt til grund for afskedigelsen, havde han aldrig haft til hensigt at krænke de kvindelige kollegaer, og der var da heller ikke noget, som tydede på, at de rent faktisk havde følt sig krænket, herunder havde de ikke sagt fra.

Processen havde i øvrigt været i strid med TEC’s politik for seksuel chikane, hvorfor der under alle omstændigheder alene kunne være grundlag for en skriftlig advarsel.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for TEC fremlagde under voldgiftssagen det fulde grundlag for afskedigelsen således, at de kvindelige medarbejdere ikke længere var anonyme, ligesom flere afgav forklaring under sagen om de konkrete udsagn også set i sammenhæng med omstændighederne, og hvordan de var blevet påvirket heraf.

Kendelse af 30. november 2022

Opmanden lagde for sagens vurdering til grund, at A havde fået en mundtlig påtale i efteråret 2018, hvorefter han havde haft en særlig grund til at være opmærksom på ikke at udvise seksuel chikanerende adfærd.

For så vidt angik politikken om seksuel chikane bemærkede opmanden, at selv om den kunne læses således, at der ikke kunne ske afskedigelse uden en forudgående skriftlig advarsel, måtte politikken forstås i lyset af almindelige ansættelsesretlige principper, hvorefter grov seksuel chikane umiddelbart kan føre til afskedigelse.

Da TEC imidlertid ikke havde sikret sig skriftlig dokumentation for væsentlige dele af sagens forløb, herunder fra selve mødet, hvor A fik forelagt sagen og endte med at få udleveret afskedigelsesbrevet sammenholdt med divergerende forklaringer, blev det afgørende, om den af TEC hævdede adfærd kunne anses for tilstrækkelig godtgjort ved de kvindelige medarbejderes forklaringer.

Opmanden vurderede, at medarbejdernes forklaringer for voldgiftsretten havde været sammenhængende og troværdige, hvorfor de blev lagt til grund for hans bedømmelse af sagen.

I fortsættelse heraf fandt opmanden, at A i en lang række tilfælde var kommet med uønskede udtalelser med seksuelle undertoner, som havde krænket de pågældendes værdighed og skabt et ubehageligt klima for dem. Ikke alle udtalelser havde været lige grove, men der var flere eksempler på meget krænkende udtalelser, hvortil kom, at de pågældende var nyansatte og til dels i midlertidige stillinger, og dermed kunne det være særligt vanskeligt for dem at sige fra.

Selv om opmanden ligeledes lagde til grund, at A ikke havde haft til formål at krænke de kvindelige kollegaer og i et vist omfang havde haft en i øvrigt god relation til de pågældende, var der således samlet set tale om så omfattende seksuel chikane, at TEC havde været berettiget til at skride til afskedigelse.

Herefter blev Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for TEC frifundet.

Protokollat med tilkendegivelse i sagen (FV 2022-791) kan tilgås ved at klikke her.

Damkjær Lauritzens bemærkninger

Kendelsen er endnu et bidrag til, hvilken adfærd, der omfattes af definitionen af seksuel chikane, og under hvilke omstændigheder det kan tillægges betydning, at der ikke er blevet sagt fra overfor den udviste adfærd.

Medarbejderens udtalelser var i flere tilfælde af en sådan karakter, at de ikke kunne betegnes som mindre graverende og sammenholdt med den tidligere påtale, var der ikke grundlag for at lægge vægt på de manglende tilkendegivelser af modvilje, der i øvrigt var velbegrundede i nyansættelser mv.

Udtalelserne havde den virkning, at de kvindelige medarbejderes værdighed blev krænket, og det var derfor heller ikke afgørende, om medarbejderen havde haft det formål at krænke, jf. definitionen af seksuel chikane.

Sagen er også en påmindelse til arbejdsgiverne om at sikre en grundig proces, hvorunder den medarbejder, som beskyldes for at have udvist en krænkende adfærd, får reel mulighed for at forholde sig til hele grundlaget, og ikke kun anonymiserede udsagn.

Herudover bør der altid udarbejdes skriftlige dokumentation for hele forløbet.

Endelig bør især politikker af ældre dato vedrørende seksuel chikane gennemgås og evt. revideres i overensstemmelse med gældende ret.

Voldgiftssagen blev ført af Lene Damkjær Christensen for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for TEC.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til sagen, håndtering af seksuel chikane eller andet.